Dom zdravlja Livno utemeljen je Rješenjem Ministarstva zdravstva HR HB broj: 11-01-958/94 od 20.10.1994. godine. Odlukom Skupštine Hercegbosanske županije broj: 01-4-33/98 od 16.06.1998. godine Skupština Hercegbosanske županije preuzela je osnivačka i vlasnička prava nad Domom zdravlja Livno.

Prije osnutka Doma zdravlja kao samostalne zdravstvene ustanove, Dom zdravlja je postojao i funkcionirao kao OOUR Dom zdravlja Livno u okviru Medicinskog centra Livno koji je osnovan 1.3.1964. godine, dok prvi pravni predhodnik Doma zdravlja Livno – Dom narodnog zdravlja, datira iz 1926. godine.

Dom zdravlja Livno upisan je u sudski registar Višeg suda u Mostaru u reg. ul. 5-29 dana 29.5.1995. godine. Dom zdravlja Livno preregistriran je kod Općinskog suda u Livnu dana 18.8.2008. godine, pod brojem MBS: 5-29.