Prava pacijenata

Temeljem Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10) u Domu zdravlja Livno svakom pacijentu se osiguravaju prava:

 • na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć,
 • na informacije,
 • na obaviještenost i sudjelovanje u postupku liječenja,
 • na slobodan izbor,
 • na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak,
 • na povjerljivost informacija i privatnost,
 • na tajnost podataka,
 • na osobno dostojanstvo,
 • na sprječavanje i olakšavanje patnji i bola,
 • na poštovanje vremena pacijenta,
 • na uvid u medicinsku dokumentaciju,
 • na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove pacijenta nad kojim se vrši medicinsko istraživanje,
 • na preventivne mjere i informiranje o očuvanju zdravlja,
 • na prigovor,
 • na naknadu štete,
 • na prehranu u skladu sa svjetonazorom,
 • na održavanje osobnih kontakata,
 • na obavljanje vjerskih obreda.

Sve ranije navedeno podrazumijeva da svaki pacijent ima pravo:

 • da prima usluge bez diskriminacije vezano za spol, dob, vjersku ili etničku pripadnost, invaliditet ili spolnu orijentaciju, a ustanova jasno podržava takvu politiku koja je dostupna javnosti i svim zaposlenicima,
 • da bira onog zdravstvenog profesionalca kojeg oni smatraju prihvatljivim,
 • da traži drugo mišljenje o opcijama u vezi s tretmanom ili o dijagnozi, uz suglasnost s liječnikom obiteljske medicine.

Informacije koje se objavljuju imaju za zadatak da prenesu poruku:

 • o pravu pacijenata na to da imaju pristup svom zdravstvenom kartonu, kao i na to da će informacije koje se u njega unesu ostati povjerljive,
 • o pravima pacijenata u vezi s davanjem svog pristanka da sudjeluju u medicinskim istraživanjima,
 • o pravu na to da biraju hoće li sudjelovati u obučavanju studenata medicine ili osoblja zdravstvene ustanove,
 • o pravu na to da dobivaju detaljne informacije o uslugama koje se pružaju u zdravstvenoj ustanovi,
 • o pravu na to da im se jasno objasni njihovo stanje i svaki predloženi tretman, ispitivanje ili medicinska procedura, kao i rizici ili alternative prije nego što pristanu na njih,
 • o pravu na to da se njihove kliničke ili nekliničke žalbe detaljno ispitaju.

AKAZ

PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE DZ LIVNO

 • DZ Livno je započeo proces akreditacije i certifikacije u travnju  2015. Proces je započeo obnovom i renoviranjem ustanove, provođenjem Akreditacijskih standarda za Dom zdravlja, Centar za mentalno zdravlje i Obiteljsku medicinu.
 • Formirano je Povjerenstvo za akreditaciju i certifikaciju ustanove, koje u sadašnjem sastavu čine  Ravnatelj  DZ (Jandre Hrgić, dr.med.spec), Koordinator kvalitete (Ljubica Krišto, mag. sestrinstva, psihološki savjetovatelj, psihoterapeut) i 8 članova.
 • U proces  facilitacije ulazimo u veljači 2022.  Proces vodi izabrani facilitator od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu. Planirana vanjska ocjena se očekuje tijekom 2023. god.